Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet, mint a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac  fenntartója (a továbbiakban: Szervezet) a működése során a Szervezet számára személyes adataikat megadó természetes személyek, (a továbbiakban: Érintettek) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szervezet ezúton tájékoztatja az Érintetteket az általa fenti viszonylatban kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Érintett a hozzájárulásával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

A szervezet, mint adatkezelő megnevezése:

 

A szervezet megnevezése:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet

Rövid neve:    

Vásárcsarnok

Székhelye:      

8900 Zalaegerszeg, Mérleg tér 1.

Működési köre:          

Zalaegerszeg közigazgatási területe a vásárokról és piacokról szóló többször módosított 50/2004. (XII.03.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete alapján

Alapító jogutódja és fenntartó szerve, alapítói jog gyakorlója és székhelye:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

Irányító és felügyeleti szerve, székhelye:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

Telefon:

92-510-923

E-mail:

piac@zvasarcsarnok.t-online.hu

Fogalmak

Mi minősül személyes adatnak? 

Személyes adatnak minősül a természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ, amely alapján egy természetes személy közvetett, vagy közvetlen módon azonosíthatóvá válik.

 

Alapfogalmak:

 • Adatkezelés:
 • a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,tagolás, tárolás,átalakítás, megváltoztatás,lekérdezés, betekintés,felhasználás, közlés,továbbítás,terjesztés, vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

 

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 • különleges kategóriába eső adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat;

 

 • biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

 

 • egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

 

 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 • tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 • adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Kinek a személyes adatait kezeli a Szervezet?

 

Alapvetően az alábbi esetekben kerülünk kapcsolatba személyes adatokkal: (adatkezelési műveletek, a kezelt adatok köre az Adatleltár megnevezésű 4. sz. mellékletben található.)

 

 1. munkavállalóink adatait jogszabályi előírás alapján kezeljük a munkaviszonnyal összefüggésben, a munkaszerződés teljesítése érdekében, és a számviteli, valamint a társadalombiztosítási és egyéb adójogszabályok előírásai alapján, annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni (bejelentési kötelezettség, járulékfizetési és adó kötelezettség). Munkavállalóinkról a természetes személyazonosító adatokat (név, születési idő, anyja neve, lakóhelye), TAJ számot, adóazonosítót, telefonszámot, e-mail címet, végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, és az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét és az okirat számát, FEOR számot, biztosítási jogviszony kezdetét, kódját, megszűnését, biztosítás szünetelésének időtartamát, heti munkaidőt, bruttó személyi bért, nettó személyi bért tartjuk nyilván.

Munkavállalóink adatait a biztosítási jogviszonnyal összefüggő jogszabályilag kötelező hatóságoknak, a bérszámfejtést végző könyvelőirodának továbbítjuk. Ezen túlmenően munkavállalóink nevét – munkáltatói érdekből (a kapcsolattartás lehetővé tétele érdekében) – üzleti partnereink számára megismerhetővé tesszük.

A munkavállalói adatokat a munkaviszony megszűnését követő naptári éve végétől számított 5 évig tartjuk nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos, törvényi előírás alapján.

 

 1. Toborzás, kiválasztás

 

A Munkáltató a jelentkezők számára adatkezelési tájékoztatót biztosít. A Munkáltató az álláspályázatban az elérhetőség megjelölésével hivatkozik az adatkezelési tájékoztatóra. Ha a jelentkező pályázati kiírás nélkül küldi el önéletrajzát, egy válasz-e-mailben kell részére megküldeni a tájékoztatót.

 

A személyes adatok kezelésének célja a munkaviszony létesítése. Ennek során a Munkáltató kezeli a pályázó természetes személyazonosító adatait, kapcsolattartási adatait, a munkabérre vonatkozó igényét, a végzettségére, képzettségére, szakmai ismereteire, korábbi munkatapasztalataira, nyelvtudására vonatkozó adatokat és egyéb, a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges adatait.

 

A pályázó személyes adatait az alábbi időtartamban kezeli a Munkáltató:

– az álláspályázat elbírálásának lezárultáig minden megadott személyes adatot kezel, amelynek jogalapja az, hogy a pályázó munkaszerződést kíván kötni;

– az álláspályázat lezárultát követően – amennyiben a pályázó kapja meg az állást – adatait a munkaviszonyra vonatkozó adatkezelési szabályok alapján, annak jogalapjai szerint kezeli. Ilyen esetben a pályázó egy külön adatkezelési tájékoztatót fog kapni;

– az álláspályázat lezárultát követően – amennyiben nem a pályázó kapja meg az állást – adatait abban az esetben kezeli további megkeresés céljából, ha ahhoz a pályázó kifejezetten hozzájárulását adja. Ilyen esetben jelzi a pályázónak, ha valamely pozíció megüresedik. A hozzájárulást 1 év időtartamra kéri;

– az álláspályázat lezárultát követően – amennyiben nem a pályázó kapja meg az állást – az adatokat a Munkáltató azon jogos érdeke alapján kezeli, hogy egy esetleges jogvitában a Munkáltató bizonyítani tudja az álláspályázat elbírálási folyamatának jogszerűségét. Ez esetben azon adatokat törli, amelyek adatkezelési célja már nem áll fenn (pl. kapcsolattartási adatok), azonban egyéb adatokat csak az igényérvényesítési határidő utolsó napjától számított 6. hónap végén töröl.

 

A kiválasztási folyamatban a pályázó munkaügyi dokumentációjához (önéletrajz, interjúval kapcsolatos jegyzetek, felvételi teszt eredménye) kizárólag a munkáltató HR-osztályának munkatársai és a leendő szakmai felettes férhetnek hozzá.

 

 1. Fennálló munkaviszony

 

A Munkáltató a célhoz kötöttség elvének betartásával, a jelen Szabályzat szerint kezeli a munkavállalók személyes adatait, a megfelelő jogalap vagy jogalapok figyelembevételével.

A munkavállalók személyes adatai kezelésének célja a munkaviszonyból eredő munkáltatói és munkavállalói kötelezettségek teljesítése, valamint a munkáltatói és munkavállalói jogok érvényesíthetősége.

A személyes adatokat addig és annak függvényében kezeli, amíg annak célja és jogalapja fennáll, továbbá amíg azok tárolását jogszabály kötelezően előírja.

 

 1. Megszűnt munkaviszonyok

 

A Munkáltató jogszabályi kötelezettség alapján köteles megőrizni az adójogi, számviteli jellegű iratokat, valamint a társadalombiztosítási ellátások igénybevételéhez (pl. öregségi nyugdíj) szükséges iratokat. Azokat az adatokat, amelyek kezelését adó- vagy társadalombiztosítási szabályok írják elő, a tárgyévet követő 5 teljes évet követően törli (feltéve, hogy azok nem esnek a nyugdíjhoz kapcsolódó adatok körébe, amelyeket 50 évig tárol).

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés

 

Ha az adatkezelés az érintett (munkavállaló) hozzájárulásán alapul, a Munkáltatónak képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett (munkavállaló) személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

 

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 1. A magánszemély partnereink a személyes adatai:

Ebben a körben tájékoztatjuk tisztelt partnereinket, hogy a piac területén árusító őstermelőkkel és magánszemély vagy egyéni vállalkozó bérlőkkel a szerződés megkötésével egy időben a szerződés teljesítése és a kapcsolattartás érdekében a szerződéses partner nevét, természetes személyazonosító adatait, telefonszámát és e-mail címét rögzítjük, és a szerződés teljesítéséig kezeljük.

 

 1. A nem magánszemély partnereink kapcsolattartóinak a személyes adatai:

Ebben a körben tájékoztatjuk tisztelt partnereinket, hogy az álaluk kapcsolattartásra kijelölt munkatársaik nevét, telefonszámát és e-mail címét kizárólag a partnerünkkel való kapcsolattartás (harmadik személy érdeke) céljából kezeljük, és az adatokat levelezésben, árajánlatok készítése során használjuk, harmadik személyeknek nem adjuk ki.

Ezeket a személyes adatokat a partnerünkkel való üzleti kapcsolat fennállásáig kezeljük. Törlés iránt a kapcsolattartó jelzése alapján haladéktalanul intézkedünk.

 

Tehát, az általunk kezelt személyes adatokat vagy jogszabályi előírás alapján, és a szerződés teljesítése érdekében kezeljük (ilyenek a munkavállalóink személyes adatai), a vállalkozási szerződés teljesítése érdekében (magánszemély megbízóink neve, telefonszáma, esetleg e-mail címe, melyet a megrendelő lapon rögzítünk), vagy hozzájárulás alapján (állásra jelentkezők adatai), vagy más személy (partnerünk) érdekének érvényesítése céljából (a partnereink kapcsolattartóinak az adatai).

Ezen kívül bizonyos hatóságok kérhetnek tőlünk (nem csak tőlünk, bármely szolgáltatótól) tájékoztatást, személyes adatokat. Ilyen lehet a bíróság, az ügyészség, a nyomozó-, illetve szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a NAIH, az MNB, illetve jogszabály felhatalmazása alapján egyéb hatóságok. Ilyen megkeresés esetén a Szervezet a megkereső hatóság részére- amennyiben a megkereső hatóság a pontos célt, és az adatok körét megjelölte,- személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Hogyan biztosítjuk az érintetteknek a GDPR-ban előírt lehetőségeket?

 

Tájékoztatáshoz való jog

Az, akinek az adatait kezeljük, bármikor kérhet – szóban vagy a megadott elérhetőségeken írásban – tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés tervezett időtartamáról. Bár a tájékoztatót az első kapcsolatfelvételkor rendelkezésre bocsátjuk valamint a szervezet székhelyén is megtalálható, lehetővé tesszük azoknak, akik a hozzájárulásukat megadták, hogy megismerjék, mi lett az adataik sorsa, valóban biztonságosan kezeljük-e, és ebben a tájékoztatóban leírtakat betartjuk-e.  Szóban a tájékoztatást csak akkor tudjuk teljesíteni, ha az érintett a személyazonosságát igazolta.

 

Helyesbítés joga

Amennyiben érintett azt észlelné, hogy az általunk kezelt adatok nem helyesek, pontatlanok, kérheti, hogy mielőbb helyesbítsük azokat.

 

Törléshez való jog

Az adatok törlését akkor lehet kérni, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapult, és ha a személyes adatokra már nincs szükség, mert a cél, melyre gyűjtöttük őket, már megvalósult mégpedig úgy, hogy az érintett küld nekünk egy egyszerű e-mailt, az alábbi címre: piac@zvasarcsarnok.t-online.hu ezzel a szöveggel: „Kérem a nyilvántartott személyes adataim késedelem nélküli törlését!”. Ennek a kérésnek is eleget fogunk tenni, ha nem jogszabály alapján vagyunk kötelesek megőrizni azokat, vagy ha harmadik fél érdeke ezt már nem kívánja.

Kérhető az adatok törlése akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezeltük volna.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A korlátozás azt jelenti, hogy az adatokat csak tárolhatjuk, de nem kezelhetjük (használhatjuk fel a meghatározott célra), kivéve, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez (példa lehet erre az esetleges tartozás behajtása, mert ilyenkor ügyvédnek továbbítjuk a személyes adatokat, hogy a behajtásról intézkedjen), vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kell azokat kezelni.

Korlátozásra az alábbi esetekben kerülhet sor:

 • ha az érintett az észleli, hogy jogellenes az adatkezelés, de nem kéri adatai törlését mégsem, ehelyett az adatkezelés korlátozását kéri, vagy
 • ha esetleg az adatok helyesbítésre szorulnának, és ezt az érintett jelzi, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, vagy
 • ha már nincs szükségünk a személyes adatokra, mert az adatkezelés célja teljesült, de az érintett úgy dönt, hogy nem járul hozzá azok törléséhez, mert jogi igényt kíván érvényesíteni velünk szemben, mert nem voltunk elég körültekintőek.

A korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk érintettet.

 

Adathordozáshoz való jog

Arra is lehetőséget adunk, hogy az érintett a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait  géppel írt, olvasható formátumban megkapja, ha ezt kéri, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ha az adatok kezelése korlátozás alá esik, helyesbítjük azokat vagy töröljük, ezt a tényt közöljük az érintettel, és mindazokkal, akiknek az adatokat mi továbbítottuk.

Ennek a tájékoztatási kötelezettségünknek akkor nem teszünk eleget, ha az lehetetlen, vagy aránytalanul nehéz lenne.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, az információk elektronikus úton kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az ebben a fejezetben felsorolt igényeket az érintett hozzánk intézett e-mailben tudja jelezni. Mi vállaljuk, hogy a törlést, korlátozást, tájékoztatást, adathordozhatóságot a kérelem benyújtásától számított 10 napon belül teljesítjük.

 

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelésünk helytelen, mert azok illetéktelenhez jutottak, nem a meghatározott célra használtuk azokat, vagy elvesztettük, az érintett panaszt tehet a magyar felügyeleti hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság „NAIH” (Elérhetőségek: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: + 36(1) 391-1400, Fax: + 36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Minden érintett magánszemélynek joga van peres eljárást is kezdeményezni a Polgári Peres eljárásról szóló 2016. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, a konkrét igénytől függően.

A Szervezet igyekszik mindent megtenni az esetleges panaszok orvoslása érdekében, ezért kérjük az érintetteket, hogy panaszukkal először mindig a szervezet erre kijelölt munkatársához forduljanak, a + 36 20 9409010 telefonszámon vagy az piac@zvasarcsarnok.t-online.hu e-mail címen, hogy megkeressük a megoldást.

Követett alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért az érintett a felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért a Szervezet akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette. Ha az adatokat megadó más személy nevében jár el, az adat megadója felelős azért, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti feltételekkel megegyező adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozattal az érintett személytől rendelkezzék, illetve ennek bizonyítása is őt terheli.

Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető, kivéve, ha annak kezelését törvény írja elő, illetve a felek jogos érdeke.

Az adatkezelésébe kerülő személyes adatokat a Szervezet nyilvánosságra nem hozza, az említett alvállalkozókon kívül harmadik félnek nem adja át, illetve az átadott személyes adatokat az alvállalkozók semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, illetve további harmadik személyeknek átadni.

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A Szervezet gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek, összhangban a 2. pontban részletezett jogszabályok rendelkezéseivel.

A szervezet által kezelt személyes adatok

Tevékenység

Az adatkezelés jogalapja

– biztosítja  a vásárok és piacok rendjét, az árusítás zavartalanságát, ennek érdekében a piacon árusító őstermelők, vállalkozók és magánszemélyek természetes személyazonosító adatait, valamint kapcsolattartásra szolgáló adatait kezeli.

 

 

– a vásárokról, a piacokról, és bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rend. 1. § f.), 6. § (1),  9. § (1)

– 50/2004. (XII.03.) sz. önkormányzati rendelet 9-10. §

– kijelöli az árusítóhelyeket, beszedi a helypénzeket, bérleti és egyéb jogcímen meghatározott díjakat, ennek érdekében a piacon árusító őstermelők, vállalkozók és magánszemélyek természetes személyazonosító adatait, valamint kapcsolattartásra szolgáló adatait kezeli.

50/2004. (XII.03.) sz. önkormányzati rendelet 7-8. §

– gombavizsgáló szolgálatot tart fenn, ennek érdekében a piacon árusító őstermelők, vállalkozók és magánszemélyek természetes személyazonosító adatait, valamint kapcsolattartásra szolgáló adatait kezeli.

– a vásárokról, a piacokról, és bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rend. 5. § (2)

 – 59/1999. (XI.26.) EüM rendelet 20. § (5) bekezdése

Kiegészítő tevékenységek körében

– jogosult a kezelésében lévő üzleteket, pavilonokat bérbe adni, illetve a reklámfelületeket és a hangosbemondót hasznosítani, ennek érdekében a bérlők természetes személyazonosító adatait, valamint kapcsolattartásra szolgáló adatait kezeli.

– 50/2004. (XII.03.) sz. önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen az igazgató, a gazdasági vezető, és az általuk írásban megbízott személy, valamint az általános helyettesük jogosult megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. Szervezet a meghatározott célok elérése körében adatfeldolgozót vehet igénybe.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, így a bérszámfejtés, számlázás, könyvelés, kötelező foglalkozás egészségügyi vizsgálat céljából illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Helyi termék, élmény és közösség

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy az elsők között értesülhess a rendezvényeinkről! Ismerd meg a helyi termelői és kézműves termékeket, válj a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac közösségének részesévé!

webre